Ərbəin müəssisəsi\Mədəni-maarif bölümü

banner-img banner-img-en
logo

 Dualar və ziyarətnamələr

Təvəssül əhlinin minacatı - İmam Səccad (ə) - ın minacatlarından

TƏVƏSSÜL ƏHLİNİN MÜNACATININ OXUNUŞU   Bismilləhir-Rahmənir-Rahim   İlahi ləysə li vəsilətun iləykə illə əvatifu ra`fətikə, və la li zəriətun iləykə illə əvarifu rahmətikə, və şəfaətu nəbiyyikə nəbiyyur rahməh, və munqizil umməti minəl ğummət, fəc-əlhumə li səbəbən ilə nəyli ğufranikə, və sayyirhuma lii vuslətən iləl fəvzi birizvanikə, və qad həllə racaii bihərəmi kəramikə, və hətta təməi bifinai cudikə, fə həqqiq fikə əməli, vəxtim bil xayri əməli, vəc-əlni min safvətikəl ləzinə əhləltəhum buhbuhətə cənnətikə, və bəvvətəhum darə kəramətikə, və əqrartə ə`yunəhum binnəzəri iləykə yəvmə liqaikə, və əvrastəhum mənaziləs sidqi fii civarikə, ya mən la yəfidul vafidunə əla əkramə minhu, vəla yəcidul qasidunə ərhəmə minhu, ya xayra mən xaləbihi vəhiidun, və ya ə`tafə mən əva iləyhi taridun, ilə sə-əti əfvikə mədədtu yədi, və bizəyli kəramikə ə`ləqtu kəffi, fəla tuuliniil hirmanə, vəla tublini bil xaybəti vəl xusrani, ya Səmiəd-duai ya Ərhəmər rahimin.   TƏVƏSSÜL ƏHLİNİN MÜNACATININ TƏRCÜMƏSİ   Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə!   İlahi, Sənə doğru gəlməkdə mehribanlığından başqa, mənim üçün bir vasitə və hər iki aləmdə (dünya və axirətdə) ümməti əzab-əziyyətdən qoruyacaq rəhmət Peyğəmbərinin bəxşiş və şəfaətindən savayı bir vasitəçi yoxdur. (İlahi!) Bu ikisini mənim üçün bağışlamağına nail olmaq, səadət, qurtuluş və razılığına qovuşmaq üçün bir səbəb et. Həqiqətən, ümidim Sənin kərəminin məbədində mənzil salmış və gözlərim tamahla Sənin ehsan (və səxavət) dərgahına dikilmişdir. İlahi, Sənə bəslədiyim ümid və arzularımı həyata keçirərək sonumu xeyirlə bitir və məni Öz cənnətində yer verərək seçəcəyin, rəhmət və kəramət mənzilində məqam verəcəyin, Səninlə görüş (qiyamət) zamanı camalını müşahidə etməklə gözlərini aydınlaşdıracağın və Öz yanında onları həqiqət mənzillərinin varisi təyin edəcəyin kəclərdən et! Ey kimsənin səndən daha kərimlisini görmədiyi, hacəti olanların Səndən daha rəhimlisini tapmadığı! Ey kimsəsizlərə gizlində yardımı ilə haqq yolu göstərənlərin ən yaxşısı! Ey qaçanların sığındığı şəxslərin ən mehribanı! İlahi, mən sənin geniş əfvinə doğru əllərimi ümidlə açmış, Sənin kərəminin ətəyindən yapışmışam! Belə isə, məni ümidsizlik və ziyana uğramaqla bəlaya (imtahana) giriftar etmə, ey məxluqatın duasını eşidən, ey mehribanların ən mehribanı!   TƏVƏSSÜL ƏHLİNİN MÜNACATININ ƏRƏBCƏ MƏTNİ مناجاة المتوسلین بسم الله الرحمن الرحیم اِلـهي لَيْسَ لي وَسيلَةٌ اِلَيْكَ اِلاّ عَواطِفُ رَأفَتِكَ، وَلا لي ذَريعَةٌ اِلَيْكَ اِلاّ عَوارِفُ رَحْمَتِكَ، وَشَفاعَةُ نَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، وَمُنْقِذِ الاُْمَّةِ مِنَ الْغُمَّةِ، فَاجْعَلْهُما لي سَبَباً اِلى نَيْلِ غُفْرانِكَ، وَصَيِّرْهُما لي وُصْلَةً اِليَ الْفَوْزِ بِرِضْوانِكَ، وَقَدْ حَلَّ رَجائي بِحَرَمِ كَرَمِكَ، وَحَطَّ طَمَعي بِفِناءِ جُودِكَ، فَحَقِّقْ فيكَ اَمَلي، وَاخْتِمْ بِالْخَيْرِ عَمَلي، وَاجْعَلْني مِنْ صَفْوَتِكَ الَّذينَ اَحْلَلْتَهُمْ بُحْبُوحَةَ جنَّتِكَ، وَبوَّأْتَهُمْ دارَ كَرامَتِكَ، وَاَقْرَرْتَ اَعْيُنَهُمْ بِالنَّظَرِ اِلَيْكَ يَوْمَ لِقائِكَ، وَاَوْرَثْتَهُمْ مَنازِلَ الصِّدْقِ في جِوارِكَ، يا مَنْ لا يَفِدُ الْوافِدُونَ عَلى اَكْرَمَ مِنْهُ، وَلا يَجِدُ الْقاصِدُونَ اَرْحَمَ مِنْهُ، يا خَيْرَ مَنْ خَلا بِهِ وَحيدٌ، وَيا اَعْطَفَ مَنْ اَوى اِلَيْهِ طَريدٌ، اِلى سَعَةِ عَفْوِكَ مَدَدْتُ يَدي، وَبِذَيْلِ كَرَمِكَ اَعْلَقْتُ كَفّي، فَلا تُولِنِي الْحِرْمانَ، وَلا تُبْلِني بِالْخَيْبَةِ وَالْخُسْرانِ، يا سَميعَ الدٌّعاءِ يا اَرْحَمَ الرّحِمينَ    

Davam

Allaha şövq və istəyi olanların minacatı - İmam Səccad (ə) - ın minacatlarından

ALLAHA ŞÖVQ VƏ İSTƏYİ OLANLARIN MÜNACATININ OXUNUŞU Bismilləhir-Rahmənir-Rahim Subhanəkə ma əzyəqa əla mən ləm təkun dəliləhu, vəma əvzahəl həqqa ində mən hədəytəhu səbiləhu, İlahi fəsluk binə subuləl vusuli iləykə, və səyyirna fi əqrabit turuqi lil vufudi ələykə, qarrib ələynəl bəida və səhhil ələynəl əsiraş şədidə, vəlhiqna bi-ibadikəl ləzinə hum bil bidari iləykə yusəriunə, və babəkə ələd davami yətruquunə, və iyyakə fil ləyli vən-nəhari yə`budunə, və hum min həybətikə  muşfiqunə, əlləzinə səffəytə ləhumul məşaribə və bəlləğtəhumur rağaibə, və əncəhtə ləhuməl mətalibə, və qəzaytə ləhum min fəzlikəl maaribə, və məl-ətə ləhum zəmairə hum min hubbikə, və ravvəytəhum min safi şirbikə, fəbikə ilə ləzizi munacatikə və sallu, və minkə əqsa məqasidihim həssalu, fəya mən huvə ələl muqbilinə ələyhi muqbilun, və bil ətfi ələyhim a-idun mufzilun, və bil ğafilinə ən zikrihi rahimun rə-ufun və bi cəzbihim ilə babihi vəduudun ətufun, əs-əlukə ən təc-ələni min əvfərihim minkə həzzən, və ə`lahum indəkə mənzilən, və əczəlihim min vuddikə qismən, və əfzəlihim fi mə`rifətikə nəsiibən, fəqadin qatə-ət iləykə himəti, vənsarəfət nəhvəkə rağbəti, fə Əntə la ğəyrukə muradi, və ləkə la lisivakə şəhri və suhadii, və liqaukə qurratu əyni, və vəslukə muni nəfsi, və iləykə şəvqi, və fi məhəbbətikə və ləhi, və ilə həvakə sabəbəti, və rizakə buğyəti, və ru`yətəkə hacəti və civarukə taləbi, və qurbikə ğayətu suli, və fi munacətikə rəvhi və rahəti, və indəkə dəvau illəti və şifau ğulləti, və bərdu ləv -əti, və kəşfu kurbəti, fəkun ənisi fi vəhşəti, və muqiilə əsrəti, və ğafirə zəlləti, və qabilə təvbəti, və mucibə də`vəti, və vəliyyə isməti, və muğniyə fəqati, vəla təqta`ni ənkə, və la tub-idni minkə, ya nəimi və cənnəti, və ya dunyayə və axirati, ya Ərhəmər rahimin. ALLAHA ŞÖVQ VƏ İSTƏYİ OLANLARIN MÜNACATININ TƏRCÜMƏSİ Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə! İlahi, Sən hər bir eyib və nöqsandan paksan! Əgər sən yolgöstərən və bələdçi olmasan, yollar nə qədər çətin və necə də dardır! Hidayət etdiyin halda, haqq yolu necə də aydın və işıqlıdır! İlahi, bizi, birbaşa Sənin vüsalına qovuşduran yolda hərəkət etdir, Sənin dərgahına daxil olmaq üçün ən yaxın yolla seyr etdir, uzağı bizə yaxınlaşdır, çətinlik və şiddətli hadisələri bizə asanlaşdır! Bizi Sənin dərgahına yaxınlaşmaq üçün cürətlə hərəkət edən, daim Sənin qapını döyən və Sənin heybət və əzəmətindən qorxan halda, gecə-gündüz Sənə ibadət edən xas bəndələrinə – səfalı tövhid bulaqlarından su içirdiyin, arzularına çatdırdığın, hacətlərini həyata keçirdiyin, lütf və mərhəmətinlə ali məqsədlərə nail etdiyin və qəlblərini öz məhəbbətinlə doldurduğun kəslərə – qovuşdur. Sənin vüsalının təşnəsi olanları pak suyunla (məhəbbətinlə) sirab etdin və onların sayəndə Səninlə münacatdan ləzzət duymaq məqamına yetişərək ən son məqsədlərinə – Səni müşahidə etməyə çatdılar. Ey Ona üz gətirənlərə diqqət yetirən, onlarla mehribanlıq və nəvazişlə rəftar və ehsan edən, hətta Səni yad etməkdən qafil olanlara belə rəhimli və mehriban olan və onları məhəbbətlə öz dərgahına cəzb edən. İlahi, mənim xeyrimi Öz fəzilətinlə daha çox, yanındakı məqamımı onların hamısından daha üstün və ali, dostluq və məhəbbətindən payımı daha böyük və Sənə mərifətimi daha artıq et! Həqiqətən, mən bütün diqqətimi digərlərindən yayındırıb Sənə yönəltmiş və qəlbimi Sənə rəğbət və meyilli etmişəm! Məqsədim başqası deyil, yalnız Sənsən. Yuxusuz və oyaq qalmağım başqasına görə deyil, Sənə xatirdir. Səninlə (mənəvi) görüş gözümün nuru və Sənə qovuşmaq mənim yeganə arzumdur. Şövq və məhəbbətim yalnız Sənə məxsusdur. Qəlbim Sənə valeh olmuş, məqsədim yalnız Sənin razılığındır. Səni müşahidə etməyə möhtac və Sənin qonşuluğunda (Sənə yaxın) olmaq mənim istəyimdir. Səninlə münacat şadlıq və asudəliyimdir. Xəstəliyimin dərmanı, yanan ürəyimin şəfası, qəlb atəşimin aramlığı və qəm-kədərimin əlacı Səndədir. İlahi, vəhşət və qorxu zamanı mənim munisim ol, azğınlıq və günahlarımı bağışla, tövbə və duamı qəbul et, məni günahdan qoru, fəqirlikdən nicat verib ehtiyacsız et, məni Özündən uzaqlaşdırma, ey mənə verdiyi nemətlərin, cənnət, dünya və axirətimin sahibi! Ey mehribanların ən mehribanı! ALLAHA ŞÖVQ VƏ İSTƏYİ OLANLARIN MÜNACATININ ƏRƏBCƏ MƏTNİ مناجاة المریدین بسم الله الرحمن الرحیم سُبْحانَكَ ما اَضْيَقَ الْطُّرُقَ عَلى مَنْ لَمْ تَكُنْ دَليلَهُ، وَما اَوْضَحَ الْحَقَّ عِنْدَ مَنْ هَدَيْتَهُ سَبيلَهُ، اِلـهي فَاسْلُكْ بِنا سُبُلَ الْوُصُولِ اِلَيْكَ، وَسَيِّرْنا في اَقْرَبِ الطُّرُقِ لِلْوُفُودِ عَلَيْكَ، قَرِّبْ عَلَيْنَا الْبَعيدَ وَسَهِّلْ عَلَيْنَا الْعَسيرَ الشَّديدَ، وَاَلْحِقْنا بِعِبادِكَ الَّذينَ هُمْ بِالْبِدارِ اِلَيْكَ يُسارِعُونَ، وَبابَكَ عَلَى الدَّوامِ يَطْرُقُونَ، وَاِيّاكَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهارِ يَعْبُدُونَ، وَهُمْ مِنْ هَيْبَتِكَ مُشْفِقُونَ، الَّذينَ صَفَّيْتَ لَهُمُ الْمَشارِبَ وَبَلَّغْتَهُمُ الرَّغائِبَ، وَاَنْجَحْتَ لَهُمُ الْمَطالِبَ، وَقَضَيْتَ لَهُمْ مِنْ فَضْلِكَ الْمَآرِبَ، وَمَلاَْتَ لَهُمْ ضَمائِرَهُمْ مِنْ حُبِّكَ، وَرَوَّيْتَهُمْ مِنْ صافي شِرْبِكَ، فَبِكَ اِلى لَذيذِ مُناجاتِكَ وَصَلُوا، وَمِنْكَ اَقْصى مَقاصِدِهِمْ حَصَّلُوا، فَيا مَنْ هُوَ عَلَى الْمُقْبِلينَ عَلَيْهِ مُقْبِلٌ، وَبِالْعَطْفِ عَلَيْهِمْ عائِدٌ مُفْضِلٌ، وَبِالْغافِلينَ عَنْ ذِكْرِهِ رَحيمٌ رَؤوفٌ وَبِجَذْبِهِمْ اِلى بابِهِ وَدُودٌ عَطُوفٌ، اَسْاَلُكَ اَنْ تَجْعَلَني مِنْ اَوْفَرِهِمْ مِنْكَ حَظّاً، وَاَعْلاهُمْ عِنْدَكَ مَنْزِلاً، وَاَجْزَلِهِمْ مِنْ وُدِّكَ قِسْماً، وَاَفْضَلِهِمْ في مَعْرِفَتِكَ نَصيباً، فَقَدِ انْقَطَعَتْ اِلَيْكَ هِمَّتي، وَانْصَرَفَتْ نَحْوَكَ رَغْبَتي، فَاَنْتَ لا غَيْرُكَ مُرادي، وَلَكَ لا لِسِواكَ سَهَري وَسُهادي، وَلِقاؤُكَ قُرَّةُ عَيْني، وَوَصْلُكَ مُنى نَفْسي، وَاِلَيْكَ شَوْقي، وَفي مَحَبَّتِكَ وَلَهي، وَاِلى هَواكَ صَبابَتي، وَرِضاكَ بُغْيَتي، وَرُؤْيَتَكَ حاجَتي وَجِوارُكَ طَلَبي، وَقُرْبُكَ غايَةُ سُؤْلي، وَفي مُناجاتِكَ رَوْحي وَراحَتي، وَعِنْدَكَ دَواءُ عِلَّتي وَشِفاءُ غُلَّتي، وَبَرْدُ لَوْعَتي، وَكَشْفُ كُرْبَتي، فَكُنْ اَنيسي في وَحْشَتي، وَمُقيلَ عَثْرَتي، وَغافِرَ زَلَّتي، وَقابِلَ تَوْبَتي، وَمُجيبَ دَعْوَتي، وَوَلِيَّ عِصْمَتي، وَمُغْنِيَ فاقَتي، وَلا تَقْطَعْني عَنْكَ، وَلا تُبْعِدْني مِنْكَ، يا نَعيمي وَجَنَّتي، وَيا دُنْيايَ وَآخِرَتي، يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ  

Davam

Allaha itaət edənlərin minacatı - İmam Səccad (ə) - ın minacatlarından

ALLAHA İTAƏT EDƏNLƏRİN MÜNACATININ OXUNUŞU Bismilləhir-Rahmənir-Rahim Allahummə əlhimna taətəkə, və cənnibna mə`siyətəkə, və yəssir ləna buluuğə ma nətəmənni minib-tiğai rizvanikə, və əhlilna buhbuhətə cinanikə, vəqşə` ən bəsairina səhabəl irtiyabi, vəkşif ən qulubina əğşiyətəl miryəti vəl hicabi, və əzhəqil batilə ən zəmairina, və əsbitil həqqa fi sərairina, fəinəəş şukuukə vəz-zunuunə ləvqihul fitəni, və mukəddirətun lisafvil mənayihi vəlminən, Allahummə əhmilnə fi sufuni nəcatikə və məti`na biləzizi munacatikə və əvridna hiyazə hubbikə, və əziqna həlalavətə vuddikə və qurbikə, və əc-əl cihadəna fikə, və həmmənə fi taətikə, və əxlis niyyatina fi muamələtikə, fə innə bikə və ləkə vəla vəsilətə ləna iləykə illa Əntə, İlahi ic-əlni minəl mustafəynil əxyari, vəlhiqni bissalihinəl əbrari, əssabiqinə iləl məkrumatil musari-inə iləl xayrati, əl-amilinə lilbaqiyatis salihai, əs-sainə ilə rafi`id dəracəti, innəkə əla kulli şəyin qadirun, və bilicabəti cədirun birahmətikə ya Ərhəmər rahimin. ALLAHA İTAƏT EDƏNLƏRİN MÜNACATININ TƏRCÜMƏSİ Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə! İlahi, Sənə ibadət və itaəti qəlbimizə ilham et, Sənə üsyankarlığı bizdən uzaqlaşdır, Sənin razılığın yolunda arzu etdiklərimizə çatmağı bizə asanlaşdır, bizə əbədi Cənnətində mənzil əta et, bəsirət gözlərimiz və agah qəlbimizdən qara buludlar, şəkk, tərəddüd və zülmət pərdələrini kənarlaşdır, batilə meyilliliyi batinimizdən (ağlımızdan) çıxar və vücudumuzda haqq və həqiqəti sabitqədəm et! Çünki çirkin şəkk, və gümanlar fitnə toxumu səpir, eyş-işrət bizi nemət və əta etdiklərinə qarşı rəğbətsiz edir. İlahi, bizi nicat gəmilərində yerləşdir, münacatının ləzzətindən kam alanlardan et, məhəbbətinin arxlarına daxil edərək Sənə yaxın və dost olmaq məqamının şirinliyini bizə dadızdır və Sənin yolunda çalışqanlığı bizə müyəssər et, iradəmizi sənə itaət etməyə sərf etməkdə yardımçı ol, Səninlə ticarətdə xalis niyyət nəsib et! Bizim varlığımız və sahib olduqlarımız yalnız Səndəndir. Sənə doğru addımlamaqda Səndən başqa, heç bir vasitəmiz yoxdur. İlahi, məni ən yaxşı, seçilmiş və saleh bəndələrinə qovuşdur. Çünki onlar ən ali məqama tərəf sürətlə irəliləyən və yaxşılıqda bir-birilə müsabiqəyə girənlər, digər bəyənilən işləri yerinə yetirməkdə (Sənə itaət və mərifətdə) sabitqədəm olan və uca məqamlara çatmaqda çalışanlardır. Şübhəsiz, Sən hər bir işə qadir və bəndələrin duasını qəbul etməkdə daha layiqsən. Səni and verirəm rəhmətinə, bizim dualarımızı qəbul et, ey mehribanların ən mehribanı! مناجاة المطیعین بسم الله الرحمن الرحیم اَلّلهُمَّ اَلْهِمْنا طاعَتَكَ، وَجَنِّبْنا مَعْصِيَتَكَ، وَيَسِّرْ لَنا بُلُوغَ ما نَتَمَنّى مِنِ ابْتِغاءِ رِضْوانِكَ، وَاَحْلِلْنا بُحْبُوحَةَ جِنانِكَ، وَاقْشَعْ عَنْ بَصائِرِنا سَحابَ الاْرْتِيابِ، وَاكْشِفْ عَنْ قُلُوبِنا اَغْشِيَةَ الْمِرْيَةِ وَالْحِجابِ، وَاَزْهَقِ الْباطِلَ عَنْ ضَمائِرِنا، وَاَثْبِتِ الْحَقَّ في سَرائِرِنا، فَاِنَّ الشُّكُوكَ وَالظُّنُونَ لَواقِحُ الْفِتَنِ، وَمُكَدِّرَةٌ لِصَفْوِ الْمَنايِـحِ وَالْمِنَنِ، اَلّلهُمَّ احْمِلْنا في سُفُنِ نَجاتِكَ وَمَتِّعْنا بِلَذيذِ مُناجاتِكَ، وَاَوْرِدْنا حِياضَ حُبِّكَ، وَاَذِقْنا حَلاوَةَ وُدِّكَ وَقُرْبِكَ، وَاجْعَلْ جِهادَنا فيكَ، و هَمَّنا في طاعَتِكَ، وَاَخْلِصْ نِيّاتِنا في مُعامَلَتِكَ، فَاِنّا بِكَ وَلَكَ وَلا وَسيلَةَ لَنا اِلَيْكَ اِلاّ اَنْتَ، اِلـهي اِجْعَلْني مِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الاْخْيارِ، وَاَلْحِقْني بِالصّالِحينَ الاَْبْرارِ، السّابِقينَ اِليَ الْمَكْرُماتِ الْمُسارِعينَ اِلَى الْخَيْراتِ، الْعامِلينَ لِلْباقِياتِ الصّالِحاتِ، السّاعينَ   

Davam

Allaha ehtiyaclı olanların minacatı - İmam Səccad (ə) - ın minacatlarından

ALLAHA EHTIYACLI OLANLARIN MÜNACATININ OXUNUŞU   Bismilləhir-Rahmənir-Rahim   İlahi kəsri la yəcburuhu illa lutfukə və hənanukə, və fəqri la yuğniihi illa ətfukə və ihsanukə, və rəv`əti la yusəkkinuha əmanukə, və zilləti la yuizzuha illa sultanukə, və umniyyəti la yubəəlliğuniiha illa fəzlukə, və xallləti la yəsudduha illa təvlukə, və hacəti la yəqziiha ğayrukə, və kərbi la yufərricuhu siva rahmətikə, və zurri la yəkşifuhu ğayru ra`fətikə, və ğulləti la yubərriduha illa vəslukə,  vələvəti la yutfiiha illa liqaukə, və şəvqii iləykə la yəbulluhu illən nəzəru ila vəchikə, və qərari la yəqirru dunə dunuvvi minkə, və ləhfəti la yərudduha illa rəvhukə, və suqmii la yəşfiihi illa tibbukə, və ğammi la yuziluhu illa qurbukə, və curhi la yubri-uhu illa safhukə, və raynu qalbi la yəcluuhu illa əvfukə, və vəsvasu sadrii la yuzihuhu illa əmrukə, fə ya muntəhi əməlil amilinə, və ya ğayətə su`lis sailinə, və ya əqsa talibətit talibin, və ya ə`la rağbətir rağibinə, və ya vəliyyəs salihinə, və ya əmanəl xaifinə, və ya mucibə də`vətil muztarrinə, və ya zuxral mu`diminı, və ya kənzəl baisinə, və ya ğiyasəl mustəğisinə, və ya qaziyə həvaicil fuqəra-i vəl məsakinə, və ya Əkraməl əkraminə, və ya Ərhəmər rahiminə, təxazzui və suali, və iləykə təzarrui vəbtihali, əs-əlukə ən tuniləni min rəvhi rizvanikə, və tudiimə ələyyə niəməm tinanikə, və ha ənə bibabi kəramikə vaqifun, vəlinəfəhati birrikə mutə-ərrizun, və bihəblikəş şədidi mutəsimun, və bi urvətikəl vusqa mutəməssikun, İlahi irhəm əbdəkəz zəlilə zəl lisanil kəliili vəl əməlil qalili, vəmnun ələyhi bitavlikəl cəzili, vəknufhu təhtə zillikəz zaliili, ya Kərimu ya Cəmilu ya Ərhəmər rahimin.   ALLAHA EHTIYACLI OLANLARIN MÜNACATININ TƏRCÜMƏSİ   Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə!   İlahi, nöqsanlarımı Sənin lütf və məhəbbətindən başqa bir şey bərpa və fəqirliyimi Sənin ehsanından başqa bir şey qəni, qorxu və vəhşətimə amanından başqa bir şey əmniyyət verə, zəlilliyimi Sənin qüdrətindən başqa bir şey izzətlə əvəz edə bilməz. Sənin lütf və kərəmindən başqa bir şey məni arzularıma çatdıra və fəqirliyimin qarşısını nemətlərindən başqası ala bilməz. Hacətimi Səndən başqası rəva qılmaz, kədərimi rəhmətindən başqa bir şey şadlığa çevirməz, çətinliklərimi mehribanlığından başqa bir şey aradan qaldırmaz. Sənə meylimin hərarətini vüsalından başqa bir şey soyuda və yandırıcı (məhəbbət) atəşimi görüşündən başqa bir şey söndürə bilməz. Şövqümün alovuna camalına nəzər salmaqdan başqa bir şey su səpə və qəlbim Sənə yaxın olmaqdan başqa bir şeylə aram ola bilməz. Həsrət və kədərimi rəhmət yelindən başqa bir şey aradan qaldıra, xəstəliyimə diqqət yetirməyindən başqa, heç nə şəfa verə, yaxınlığından başqa, kimsə qəlbimdəki qüssəni çıxara bilməz. Yaralarıma bağışlamağından başqa bir şey məlhəm ola, qəlbimin bərkliyini əfvindən başqa bir şey cilalamaz, batil düşüncə və vəsvəsələri əmrindən (yardımından) başqa, heç nə aparmaz, ey arzu edənlərin arzusunun sonu, ey tələb edənlərin ən ali istəyi, ey xahiş edənlərin ən uca xahişi, ey salehlərin yardımçısı, ey qorxan qəlblərin aman yeri, ey iztirabda olanların duasını qəbul edən, ey bir şeyə malik olmayanların zəxirəsi (ehtiyatı), ey çarəsizlərin xəzinəsi, ey fəryad edənlərin dadına çatan, ey fəqir və miskinlərin ehtiyaclarını ödəyən, ey kərimlərin kərimi, ey rəhimlilərin rəhimlisi! Səndən istəyirəm və şikayətim Sənədir. Səndən məni asudəlik və razılıq məqamına nail etməyini və nemətlərini kəsmədiyini istəyirəm. Onların sayəsində indi mən Sənin kərəm qapında dayanmış, lütfün halıma şamil olmuş, qırılmaz və möhkəm ipinə sarılmışam. İlahi, həyasından dili bağlı, əməli az və zəlil bəndənə rəhm et, böyük nemətlərini əta etməklə ona minnət qoy, məni sabit kölgənin (rəhmətinin) himayəsində yerləşdir, ey kərim, ey camal sahibi, ey mehribanların ən mehribanı!   ALLAHA EHTIYACLI OLANLARIN MÜNACATININ ƏRƏBCƏ MƏTNİ   مناجاة المفتقرین بسم الله الرحمن الرحیم اِلـهي كَسْري لا يَجْبُرُهُ اِلاّ لُطْفُكَ وَحَنانُكَ، وَفَقْري لايُغْنيهِ اِلاّ عَطْفُكَ وَاِحْسانُكَ، وَرَوْعَتي لا يُسَكِّنُهااَمانُكَ، وَذِلَّتي لا يُعِزُّها اِلاّ سُلْطانُكَ، وَاُمْنِيَّتي لا يُبَلِّغُنيها اِلاّ فَضْلُكَ، وَخَلَّتي لا يَسُدُّها اِلاّ طَوْلُكَ، وَحاجَتي لا يَقْضيها غَيْرُكَ، وَكَرْبي لا يُفَرِّجُهُ سِوى رَحْمَتِكَ، وَضُرّي لا يَكْشِفُهُ غَيْرُ رَأفَتِكَ، وَغُلَّتي لا يُبَرِّدُها اِلاّ وَصْلُكَ، وَلَوْعَتي لا يُطْفيها اِلاّ لِقاؤُكَ، وَشَوْقي اِلَيْكَ لا يَبُلُّهُ إلاّ النَّظَرُ اِلى وَجْهِكَ، وَقَراري لا يَقِّرُّ دُونَ دُنُوّي مِنْكَ، وَلَهْفَتي لا يَرُدُّها اِلاّ رَوْحُكَ، وَسُقْمي لا يَشْفيهِ اِلاّ طِبُّكَ، وَغَمّي لا يُزيلُهُ اِلاّ قُرْبُكَ، وَجُرْحي لا يُبْرِئُهُ اِلاّ صَفْحُكَ، وَرَيْنُ قَلْبي لا يَجْلُوهُ اِلاّ عَفْوُكَ، وَوَسْواسُ صَدْري لا يُزيحُهُ اِلاّ اَمْرُكَ، فَيا مُنْتَهى اَمَلِ الاْمِلينَ، وَيا غايَةَ سُؤْلِ السّائِلينَ، وَيا اَقْصى طَلِبَةِ الطّالِبينَ، وَيا اَعْلى رَغْبَةِ الرّاغِبينَ، وَيا وَلِيَّ الصّالِحينَ، وَيا اَمانَ الْخائِفينَ، وَيا مُجيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرّينَ، وَيا ذُخْرَ الْمُعْدِمينَ، وَيا كَنْزَ الْبائِسينَ، وَيا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ، وَيا قاضِيَ حَوائِجِ الْفُقَراءِ وَالْمَساكينَ، وَيا اَكرَمَ الاَْكْرَمينَ، وَيا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ، لَكَ تَخَضُّعي وَسُؤالي، وَاِلَيْكَ تَضَرُّعي وَابْتِهالي، اَسْاَلُكَ اَنْ تُنيلَني مِنْ رَوْحِ رِضْوانِكَ، وَتُديمَ عَلَيَّ نِعَمَ امْتِنانِكَ، وَها اَنـَا بِبابِ كَرَمِكَ واقِفٌ، وَلِنَفَحاتِ بِرِّكَ مُتَعَرِّضٌ، وَبِحَبْلِكَ الشَّديدِ مُعْتَصِمٌ، وَبِعُرْوَتِكَ الْوُثْقى مُتَمَسِّكٌ، اِلـهي اِرْحَمْ عَبْدَكَ الذَّليلَ ذَا الّلِسانِ الْكَليلِ وَالْعَمَلِ الْقَليلِ، وَامْنُنْ عَلَيْهِ بِطَوْلِكَ الْجَزيلِ، وَاكْنُفْهُ   

Davam

Ramazan ayının gündəlik duaları – oxunuşu və tərcüməsilə birlikdə (2)

اليوم الحادي عشر : اَللّـهُمَّ حَبِّبْ اِلَيَّ فيهِ الاِْحْسانَ، وَكَرِّهْ اِلَيَّ فيهِ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ، وَحَرِّمْ عَلَيَّ فيهِ السَّخَطَ وَالنّيرانَ بِعَوْنِكَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ . اليوم الثّاني عشر : اَللّـهُمَّ زَيِّنّي فيهِ بِالسِّتْرِ وَالْعَفافِ، وَاسْتُرْني فيهِ بِلِباسِ الْقُنُوعِ وَالْكَفافِ، وَاحْمِلْني فيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالاِْنْصافِ، وَآمِنّي فيهِ مِنْ كُلِّ ما اَخافُ، بِعِصْمَتِكَ يا عِصْمَةَ الْخائِفينَ . اليوم الثّالث عشر : اَللّـهُمَّ طَهِّرْني فيهِ مِنَ الدَّنَسِ وَالاَْقْذارِ، وَصَبِّرْني فيهِ عَلى كائِناتِ الاَْقْدارِ، وَوَفِّقْني فيهِ لِلتُّقى وَصُحْبَةِ الاَْبْرارِ، بِعَوْنِكَ يا قُرَّةَ عَيْنِ الْمَساكينَ . اليوم الرّابع عشر : اَللّـهُمَّ لا تُؤاخِذْني فيهِ بِالْعَثَراتِ، وَاَقِلْني فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْني فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا وَالاْفاتِ، بِعِزَّتِكَ يا عِزَّ الْمُسْلِمينَ . اليوم الخامس عشر : اَللّـهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعَةَ الْخاشِعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدْري بِاِنابَةِ الُْمخْبِتينَ، بِاَمانِكَ يا اَمانَ الْخائِفينَ . اليوم السّادس عشر : اَللّـهُمَّ وَفِّقْني فيهِ لِمُوافَقَةِ الاَْبْرارِ، وَجَنِّبْني فيهِ مُرافَقَةَ الاَْشْرارِ، وَآوِني فيهِ بِرَحْمَتِكَ اِلى دارِ الْقَـرارِ، بِاِلهِيَّتِكَ يا اِلـهَ الْعالَمينَ . اليوم السّابع عشر : اَللّـهُمَّ اهْدِني فيهِ لِصالِحِ الاَْعْمالِ، وَاقْضِ لي فيهِ الْحَوائِجَ وَالاْمالَ، يا مَنْ لا يَحْتاجُ اِلَى التَّفْسيرِ وَالسُّؤالِ، يا عالِماً بِما في صُدُورِ الْعالَمينَ، صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ الطّاهِرينَ . اليوم الثّامن عشر : اَللّـهُمَّ نَبِّهْني فيهِ لِبَرَكاتِ اَسْحارِهِ، وَنَوِّرْ فيهِ قَلْبي بِضياءِ اَنْوارِهِ، وَخُذْ بِكُلِّ اَعْضائي اِلَى اتِّباعِ آثارِهِ، بِنُورِكَ يا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعارِفينَ . اليوم التّاسع عشر : اَللّـهُمَّ وَفِّرْ فيهِ حَظّي مِنْ بَرَكاتِهِ، وَسَهِّلْ سَبيلي اِلى خَيْراتِهِ، وَلا تَحْرِمْني قَبُولَ حَسَناتِهِ، يا هادِياً اِلَى الْحَقِّ الْمُبينِ . اليوم العشرين : اَللّـهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ اَبْوابَ الْجِنانِ، وَاَغْلِقْ عَنّي فيهِ اَبْوابَ النّيرانِ، وَوَفِّقْني فيهِ لِتِلاوَةِ الْقُرْآنِ، يا مُنْزِلَ السَّكينَةِ فى قُلُوبِ الْمُؤْمِنينَ . 11-ci günün duası Allahummə həbbib iləyyə fihil-ehsan və kərrih iləyyə fihil-fusuqə vəl-isyan və hərrim ələyyə fihis-səхətə vən-niran biaunikə ya ğiyasəl-mustəğisin! Allahım ehsan və yaхşılıq etməyi bu ayda mənə sevdir, məndə əyrilik və itaətsizliklərə qarşı ikrah yarat, qəzəb və alovlanan odu mənə haram et yardım etməyinə хatir, ey kömək istəyənlərin dadına çatan! 12-ci günün duası Allahummə zəyyini fihi bis-sətri vəl-ifaf vəsturni fihi bilibasil-qunui vəl-kəfaf vəhmilni fihi ələl-ədli vəl-insaf və əminni fihi min kulli ma əхaf biismətikə ya ismətəl-хaifin! Allahım məni bu ayda eybləri örtmək və hər cür pis işlərdən çəkinməklə zinətləndir, məni ehtiyac miqdarına qane olmaq və kifayətlənmək libasına bürü, ədalət və insafa vadar et, məni qorхduğum hər bir şeydən qoru və amanda saхla, qorumağına хatir ey qorхanları qoruyan! 13-cü günün duası Allahummə təhhirni fihi minəd-dənəsi vəl-əqzar və səbbirni fihi əla kainatil-əqdar və vəffiqni fihi littuqa və sohbətil-əbrar biaunikə ya qurrətə əynil-məsakin! Allahım məni bu ayda çirkinlik və murdarlıqdan paklaşdır, məni Sənin təqdirlərinin olmalılarına səbirli et, məni pərhizkar olmağa və yaхşı insanlarla yoldaşlıq etməyə nail et köməyinə хatir ey aciz qalmışların yeganə ümid yeri! 14-cü günün duası Allahummə la tuaхizni fihi bil-əsərat və əqilni fihi minəl-хətaya vəl-həfəvat və la təc’əlni fihi ğərəzən lilbəlaya vəl-afat biizzətikə ya izzəl-muslimin! Allahım məni bu ayda хəta və büdrəmələrimə görə cəzalandırma, məni bu ayda səhv və günaha düşməkdən uzaq et, məni bəla və müsibətlərə hədəf etmə izzətinə хatir ey müsəlmanların izzəti! 15-ci günün duası Allahummərzuqni fihi taətəl-хaşiin vəş-rəh fihi sədri biinabətil-muхbitin biəmanikə ya amanəl хaifin! Allahım bu ayda mənə özlərini Sənin qarşında kiçildən müti insanların itaətini nəsib et, qəlbimi tövbə etmək üçün Sənin qarşında itaətkar və təvazökar olanların tövbələrində olduğu kimi aç, pənah verməyinə хatir ey qorхanların sığınacağı! 16-cı günün duası Allahummə vəffiqni fihi limuvafiqətil-əbrar və cənnibni fihi murafəqətəl-əşrar və əvini fihi birəhmətikə ila daril-qərarbiilahiyyətikə ya ilahəl-aləmin! Allahım mənə bu ayda yaхşı əməl sahibləri ilə yoldaşlıq etməyə müvəffəq et və pis əməl sahibləri ilə oturub-durmaqdan uzaq et, rəhmətinə хatir məni rahatlıq evində yerləşdir, Allahlığına хatir ey aləmlərin Allahı! 17-ci günün duası Allahımməhdini fihi lisalihil-ə’mali vəqzi li fihil-həvaicə vəl-amal ya mən la yəhtacu ilət-təfsiri vəs-sual ya alimən bima fi suduril-aləmin səlli əla Muhəmmədin və alihit-tahirin! Allahım məni bu ayda gözəl əməllərə yönəlt, istək və arzularımı rəva qıl ey barəsində açıqlama və suala ehtiyacı olmayan, ey aləmdəkilərin qəlblərində olanı bilən Məhəmmədə və onun pak əhli-beytinə salavat və salam yetir! 18-ci günün duası Allahummə nəbbihni fihi libərakati əsharih, və nəvvir fihi qəlbi biziyai ənvarih və хuz bikulli ə’zai ilət-tibai asarih binurikə ya munəvvirə qulubil-arifin! Allahım məni bu ayda onun səhərlərinin bərəkətindən agah et, qəlbimi onun nurlarının işığı ilə nurlandır, bütün bədən üzvlərimi onun izlərinə tabe olmağa yönəlt nuruna хatir ey ariflərin qəlblərini nurlandıran! 19-cu günün duası Allahummə vəffir fihi həzzi min bərəkatihi və səhhil səbili ila хeyratihi və la təhrimni qəbulə həsənatihi ya hadiyən iləl-həqqil-mubin! Allahım bu ayda mənim onun bərəkətlərindən payımı firavan et və yolumu onun yaхşılıqlarına tərəf asanlaşdır, məni onun qəbul olunmuş yaхşılıqlarından məhrum etmə ey aşkar haqqa hidayət edən! 20-ci günün duası Allahumməftəh fihi əbvabəl-cinan və əğliq ənni fihi əbvabən-niran və vəffiqni fihi litilavətil-Quran ya munziləs-səkinəti fi qulubil-mu’minin! Allahım bu ayda Cənnətin qapılarını mənim üzümə aç və Cəhənnəmin qapılarının üzümə bağla, məni bu ayda Quran oхumağa müvəffəq et ey möminlərin qəlblərinə rahatlıq nazil edən!

Davam

Ramazan ayının gündəlik duaları – oxunuşu və tərcüməsilə birlikdə (1)

  دعاء اليوم الاوّل : اَللّـهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ، وَقِيامي فيهِ قيامَ الْقائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغافِلينَ، وَهَبْ لى جُرْمي فيهِ يا اِلـهَ الْعالَمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِياً عَنْ الُْمجْرِمينَ . اليوم الثّاني : اَللّـهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرْضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِنْ سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقْني فيهِ لِقِرآءَةِ ايـاتِكَ بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ . اليوم الثّالث : اَللّـهُمَّ ارْزُقْني فيهِ الذِّهْنَ وَالتَّنْبيهَ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالَّتمْويهِ، وَاجْعَلْ لى نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْر تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودِكَ يا اَجْوَدَ الاَْجْوَدينَ . اليوم الرّابع : اَللّـهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمْرِكَ، وَاَذِقْني فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لاَِداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفْظِكَ وَسَتْرِكَ، يا اَبْصَرَ النّاظِرينَ . اليوم الخامس : اَللّـهُمَّ اجْعَلْني فيهِ مِنْ الْمُسْتَغْفِرينَ، وَاجْعَلْني فيهِ مِنْ عِبادِكَ الصّالِحينَ اْلقانِتينَ، وَاجْعَلني فيهِ مِنْ اَوْلِيائِكَ الْمُقَرَّبينَ، بِرَأْفَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ . اليوم السّادس : اَللّـهُمَّ لا تَخْذُلْني فيهِ لِتَعَرُّضِ مَعْصِيَتِكَ، وَلاتَضْرِبْني بِسِياطِ نَقِمَتِكَ، وَزَحْزِحْني فيهِ مِنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ، بِمَنِّكَ وَاَياديكَ يا مُنْتَهى رَغْبَةِ الرّاغِبينَ . اليوم السّابع : اَللّـهُمَّ اَعِنّي فِيهِ عَلى صِيامِهِ وَقِيامِهِ، وَجَنِّبْني فيهِ مِنْ هَفَواتِهِ وَآثامِهِ، وَارْزُقْني فيهِ ذِكْرَكَ بِدَوامِهِ، بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ الْمُضِلّينَ . اليوم الثّامن : اَللّـهُمَّ ارْزُقْني فيهِ رَحْمَةَ الاَْيْتامِ، وَاِطْعامَ اَلطَّعامِ، وَاِفْشاءَ السَّلامِ، وَصُحْبَةَ الْكِرامِ، بِطَولِكَ يا مَلْجَاَ الاْمِلينَ . اليوم التّاسع : اَللّـهُمَّ اجْعَلْ لي فيهِ نَصيباً مِنْ رَحْمَتِكَ الْواسِعَةِ، وَاهْدِني فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ، وَخُذْ بِناصِيَتي اِلى مَرْضاتِكَ الْجامِعَةِ، بِمَحَبَّتِكَ يا اَمَلَ الْمُشْتاقينَ . اليوم العاشر : اَللّـهُمَّ اجْعَلْني فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ، وَاجْعَلْني فيهِ مِنَ الْفائِزينَ لَدَيْكَ، وَاجْعَلْني فيهِ مِنَ الْمُقَرَّبينَ اِلَيْكَ، بِاِحْسانِكَ يا غايَةَ الطّالِبينَ . 1-ci günün duası Allahumməc’əl siyami (fihi) siyaməs-saimin və qiyami (fihi) qiyaməl-qaimin və nəbbihni fihi ən naumətil-ğafilin və həb li curmi fihi ya ilahəl-aləmin və’fu ənni ya a’fiyən ənil-mucrimin! Allahım, mənim bu aydakı orucumu həqiqi oruc tutanların oruclarından et, mənim bu aydakı gecə oyaqlıqlarımı (yaхud namazlarımı) həqiqi oyaqların oyaqlıqlarından (yaхud həqiqi namaz qılanların namazlarından) et, məni bu ayda qafillərin yuхusundan oyat, bu ayda günahımı bağışla ey aləmdəkilərin mə’budu, məni bu ayda əfv et, ey günahkarları əfv edən! 2-ci günün duası Allahummə qərribni fihi ila mərzatikə və cənnibni fihi min səхətikə və nəqimatikə və vəffiqni fihi liqiraəti ayatikə birəhmətikə ya ərhəmər-rahimin! Allahım, məni bu ayda öz razılığına yaхınlaşdır, məni bu ayda Öz qəzəb və intiqamından uzaqlaşdır, məni bu ayda ayələrini oхumağa nail et, rəhmətin хatirinə ey mehribanların ən mehribanı! 3-cü günün duası Allahummərzuqni fihiz-zihnə vət-tənbih və ba’idni fihi minəs-səfahəti vət-təmvih vəc’əl li nəsibən min kuli хəyrin tunzilu fihi, bicudikə ya əcvədəl-əcvədin! Allahım mənə bu ayda zehn itiliyi və ayıqlıq əta et, məni bu ayda səfehlik və səhvdən uzaqlaşdır, mənə bu ayda nazil etdiyin bütün хeyirlərdən bir pay ver, səхavətliliyinə хatir ey səхavətlilərin ən səхavətlisi! 4-cü günün duası Allahummə qəvvini fihi əla iqməti əmrikə və əziqni fihi həlavətə zikrikə və auzi’ni fihi liədai şukrikə bikərəmikə vəhfəzni (fihi) bihifzikə və sitrikə ya əbsərən-nazirin! Allahım, mənə bu ayda Sənin əmrlərini yerinə yetirməkdə qüvvət ver; mənə bu ayda zikrinin şirinliyini dadızdır, şükrünü yerinə yetirməyi mənə ilham et; kərəminə and verirəm, məni bu ayda öz nəzarət və örtüyünlə qoru, ey görənlərin ən bəsirətlisi! 5-ci günün duası Allahumməc’əlni fihi minəl-mustəğfirin vəc’əlni fihi min ibadikəs-salihinəl-qanitin vəc’əlni (fihi) min övliyaikəl-muqərrəbin birə’fətikə ya ərhəmər-rahimin! Allahım, məni bu ayda istiğfar edərək bağışlanma diləyənlərdən et; məni bu ayda itaətkar və saleh bəndələrindən et; məni bu ayda yaхın övliyalarından et, mehribanlığına хatir ey mehribanların ən mehribanı! 6-cı günün duası Allahummə la təхzulni fihi litəərruzi mə’siyətikə və la təzribni bisiyati nəqimətikə və zəhzihni fihi min mucibati səхətikə bimənnikə və əyadikə ya muntəha rəğbətir-rağibin! Allahım, bu ayda Sənə qarşı olan itaətsizliyə görə məni tərk etmə, məni intiqam qamçınla vurma, məni Sənin qəzəbinə səbəb olan şeylərdən uzaqlaşdır, Öz lütf və qüdrətə хatir, ey istəyənlərin istəklərinin sonu! 7-ci günün duası Allahummə əinni fihi əla siyamihi və qiyamih və cənnibni fihi min həfvatişi və əsamih vərzuqni fihi zikrəkə bidəvamih bitovfiqikə ya hadiyəl-muzillin! Allahım, mənə bu ayın orucunu tutmağa və ibadət edərək gecələrini oyaq qalmağa kömək et, bu ayda onun günah və büdrəmələrdən uzaqlaşdır, Səni davamlı zikr etməyi mənim ruzim et, istədiyini müvəffəq etməyinə хatir ey yolunu azmışların bələdçisi! 8-ci günün duası Allahummərzuqni fihi rəhmətəl-əytami və itamət-təami və ifşaəs-səlami və sohbətəl-kirami bitaulikə ya məlcəəl-amilin! Allahım bu ayda mənə yetimlərə mehribançılığı, aclara təam verməyi, salamı aşkar etməyi və kəramət əhli ilə oturub-durmağı nəsib et, ətalarına хatir ey arzu edənlərin sığınacağı! 9-cu günün duası Allahumməc’əl li fihi nəsibən min rəhmətikəl-vasiəti vəhdini fihi liburhanikəs-satiəti və хuz binasiyəti ila mərzatikəl-camiəti biməhəbbətikə ya əmələl-muştaqin! Allahım bu ayda mənə Öz geniş rəhmətindən bir pay ver, məni Özünün parlaq dəlillərinə hidayət et, hərtərəfli razılığına tərəf yönəlt, məhəbbətinə хatir ey həsrətini çəkənlərin arzusu! 10-cu günün duası Allahumməc’əlni fihi minəlmutəvəkkilinə ələykə vəc’əlni fihi minəlfaizinə lədəyk vəc’əlni fihi minəl-muqərrəbinə iləykə biehsanikə ya ğəyətət-talibin! Allahım məni bu ayda Sənə təvəkkül edənlərdən, Sənin yanında kama çatan və uğur əldə edənlərdən və Sənin dərgahına yaхın olanlardan et, ehsanına хatir ey aхtaranların hədəfi!    

Davam

Ramazan duaları - Ya Əliyyu ya Əzim duası

  يا عَلِيُّ يا عَظيمُ يا غَفُورُ يا رَحيمُ اَنْتَ الرَّبُّ الْعَظيمُ Ey ulu, ey əzəmətli, ey bağışlayan, ey rəhm edən! اَلَّذي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّميعُ الْبَصيرُ Sən böyük Allahsan. Elə Allah ki, Ona bənzəri yoxdur, eşidən və görəndir.  وَهذا شَهْرٌ عَظَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهْ وَشَرَّفْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ عَلَى الشُّهُورِ Bu Ramazan ayı Sənin bütün aylardan böyük və kəramətli etdiyin, şərəfli və üstün tutduğun bir aydır.  وَهُوَ الشَّهْرُ الَّذي فَرَضْتَ صِيامَهُ عَلَيَّ Elə bir ay ki, onda oruc tutmağı mənə vacib etmisən. وَهُوَ شَهْرُ رَمَضانَ الَّذي اَنْزَلْتَ فيهِ الْقُرْآنَ، هُدىً لِلنّاسِ وَبَيِّنات مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانَ، O, Sənin insanların hidayəti üçün Quranı və haqqı batildən ayıran, doğru yola yönəldən aydın dəlilləri nazil etdiyin Ramazan ayıdır.  وَجَعَلْتَ فيهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَجَعَلْتَها خَيْراً مِنْ اَلْفِ شَهْر O Ramazan ayında qədr gecəsini qərar verib, onu min aydan xeyirli etdin.  فَيا ذَا الْمَنِّ وَلا يُمَنُّ عَلَيْكَ Ey minnət sahibi, Sənə minnət qoyulmaz.  مُنَّ عَلَيَّ بِفَكاكِ رَقَبَتي مِنَ النّارِ فيمَنْ تَمُنَّ عَلَيْهِ، Mənə, minnət göstərilən bəndələrinin dəstəsində əzabdan azad etməklə minnət qoy.  وَاَدْخِلْنِى الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ Məni cənnətə daxil et, ey mərhəmətlilərin ən mərhəmətlisi!  

Davam

Ramazan duaları - Allahummə ədxil duası

اَللّـهُمَّ اَدْخِلْ عَلى اَهْلِ الْقُبُورِ السُّرُورَ İlahi, qəbiristan əhlinə şadlıq bəxş et!  اَللّـهُمَّ اَغْنِ كُلَّ فَقير İlahi, bütün yoxsulları ehtiyacsız et! اَللّـهُمَّ اَشْبِعْ كُلَّ جائِع İlahi, bütün acları doydur!  اَللّـهُمَّ اكْسُ كُلَّ عُرْيان İlahi, libası olmayan bütün çılpaqları geyindir!  اَللّـهُمَّ اقْضِ دَيْنَ كُلِّ مَدين İlahi, bütün borcluların borclarını ödə!  اَللّـهُمَّ فَرِّجْ عَنْ كُلِّ مَكْرُوب، İlahi, bütün çətinlikdə yaşayanları qəm-qüssədən azad et! اَللّـهُمَّ رُدَّ كُلَّ غَريب İlahi, bütün qəribləri (öz vətənlərinə) qaytar!  اَللّـهُمَّ فُكَّ كُلَّ اَسير İlahi, bütün əsirləri əsirlikdən qurtar!  اَللّـهُمَّ اَصْلِحْ كُلَّ فاسِد مِنْ اُمُورِ الْمُسْلِمينَ İlahi, müsəlmanların işlərində fəsad törədənləri islah et!  اَللّـهُمَّ اشْفِ كُلَّ مَريض İlahi, bütün xəstələrə şəfa ver!  اللّهُمَّ سُدَّ فَقْرَنا بِغِناكَ İlahi, Öz sərvətinlə bizim yoxsulluğumuzu aradan qaldır! اَللّـهُمَّ غَيِّر سُوءَ حالِنا بِحُسْنِ حالِكَ İlahi, Öz gözəl halında bizim uğursuzluğumuzu dəyişdir!  اَللّـهُمَّ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاَغْنِنا مِنَ الْفَقْرِ İlahi, bizim borclarımızı ödə və bizə yoxsulluqdan nicat ver!  اِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيء قَديرٌ Həqiqətən, Sən hər şeyə qadirsən!      

Davam

Allaha sığınanların minacatı-İmam Səccadın (ə) minacatlarından

ALLAHA SIĞINANLARIN MÜNACATININ ƏRƏBCƏ MƏTNİ مناجاة المعتصمین بسم الله الرحمن الرحیم اَلّلهُمَّ يا مَلاذَ اللاّئِذينَ، وَيا مَعاذَ الْعائِذينَ، وَيا مُنْجِيَ الْهالِكينَ، وَيا عاصِمَ الْبائِسينَ، وَيا راحِمَ الْمَساكينِ، وَيا مُجيبَ الْمُضْطَرّينَ، وَياكَنْزَ الْمُفْتَقِرينَ، وَيا جابِرَ الْمُنْكَسِرينَ، وَيا مَأوَى الْمُنْقَطِعينَ، وَيا ناصِرَ الْمُسْتَضْعَفينَ، وَيا مُجيرَ الْخائِفينَ، وَيا مُغيثَ الْمَكْرُوبينَ، وَيا حِصْنَ اللاّجئينَ اِنْ لَمْ اَعُذْ بِعِزَّتِكَ فَبِمَنْ اَعُوذُ، وَاِنْ لَمْ اَلُذْ بِقُدْرَتِكَ فَبِمَنْ اَلُوذُ، وَقَدْ اَلْجَاَتْنِي الذُّنُوبُ اِلى التَّشَبُّثِ بِاَذْيالِ عَفْوِكَ، وَاَحْوَجَتْنِى الْخَطايا اِلَى اسْتِفْتاحِ اَبْوابِ صَفْحِكَ وَدَعَتْنِى الاِْساءَةُ اِلَى الاِْناخَةِ بِفِناءِ عِزِّكَ، وَحَمَلَتْنِى الَْمخافَةُ مِنْ نِقْمَتِكَ عَلَى الَّتمَسُّكِ بِعُرْوَةِ عَطْفِكَ، وَما حَقُّ مَنِ اعْتَصَمَ بِحَبْلِكَ اَنْ يُخْذَلَ، وَلا يَليقُ بِمَنِ اسْتَجارَ بِعِزِّكَ اَنْ يُسْلَمَ اَوْ يُهْمَلَ، اِلـهي فَلا تُخْلِنا مِنْ حِمايَتِكَ وَلا تُعْرِنا مِنْ رِعايَتِكَ، وَذُدْنا عَنْ مَوارِدِ الْهَلَكَةِ، فَاِنّا بِعَيْنِكَ وَفي كَنَفِكَ وَلَكَ، اَسْاَلُكَ بِاَهْلِ خاصَّتِكَ مِنْ مَلائِكَتِكَ وَالصّالِحينَ مِنْ بَرِيَّتِكَ اَنْ تَجْعَلَ عَلَيْنا واقِيَةً تُنْجينا مِنَ الْهَلَكاتِ، وَتُجَنِّبُنا مِنَ الاْفاتِ، وَتُكِنُّنا مِنْ دَواهِي الْمُصيباتِ، وَاَنْ تُنْزِلَ عَلَيْنا مِنْ سَكينَتِكَ، وَاَنْ تُغَشِّيَ وُجُوهَنا بِاَنْوارِ مَحَبَّتِكَ، وَاَنْ تُؤْوِيَنا اِلى شَديدِ رُكْنِكَ، وَاَنْ تَحْوِيَنا في  اَكْنافِ عِصْمَتِكَ، بِرَأفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ    ALLAHA SIĞINANLARIN MÜNACATININ OXUNUŞU Bismilləhir-Rahmənir-Rahim Allahummə ya məlazəl laizin, ya məazəl a-izin, və ya munciəl-halikin, və ya asiməl baisiin, və ya rahiməl məsakin, və ya mucibəl muztarrin, və ya kənzəl muftəqirin, və ya cabirəl munkəsirin, və ya mə-vəl munqati-in, və ya nasirəl mustəz-əfiin, və ya mucirəl xaifiin, və ya muğisəl məkrubiin, və ya hisnəl laci-iinə in ləm əuz bi-izzətikə fəbimən ə-uzu, və in ləm əluz biqudratikə fəbimən əluzu, və qad əlcaətniz zunubu ilət təşəbbusi bi-əzyali əfvikə, və əhvəcətnil xatayə iləs tiqtahi əbvabi safhikə və də-ətnil isa-ətu iləl inaxati bi-finai izzikə, və həmələtnil məxafətu min niqmətikə ələt təməssuki bi-urvəti ətfikə, və ma həqqu məni`təsamə bi-həblikə ən yuxzələ, vəla yəliiqu bimənis təcarə bi-izzikə ən yusləmə əv yuhmələ, İlahi fəla tuxlina min himayətikə vəla tu`rina min riayətikə, və zudna ən məvaridil hələkəti, fəinna bi-əynikə və fi kənəfikə və ləkə, əs-əlukə bi-əhli xassatikə min məlaikətikə vəs-salihinə min bəriyyətikə ən təc-ələ ələyna vaqiyətən tunciina minəl hələkati, və tucənnibuna minəl a-fati, və tukinnuna min dəvahil musiibati, və ən tunzilə ələyna min səkinətikə, və ən tuğaşşiyə vucuhəna bi-ənvari məhəbbətikə, və ən tu`viyəna ila şədidi ruknikə, və ən təhviyəna fi əknafi ismətikə, bi-ra`fətikə və rahmətikə ya Ərhəmər rahimiin.   ALLAHA SIĞINANLARIN MÜNACATININ TƏRCÜMƏSİ Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə! İlahi, ey sığınacaq axtaranlara pənah və həlakətə uğrayanlara nicat verən, ey çarəsizləri qoruyan, miskinlərə rəhm edən, ey iztirabda olanların duasını qəbul edən, ey fəqirlərin xəzinəsi, ey sınıq qəlblilərin qəlbini birləşdirən, hər şeydən əli üzülənlərə sığınacaq verən, ey zəiflərin köməkçisi, ey qorxanlara pənah verən, ey məzlumların fəryadına yetən, ey sığınanların möhkəm hasarı! Sənin izzətinə sığınmasam, kimə sığınaram?! Sənin qüdrətinə arxalanmasam, kimə arxalanaram?! Həqiqətən, saysız günahlarım məni Sənin əfvinin ətəyindən yapışmağa vadar, xətalarım Sənin güzəşt qapılarını döyməyə ehtiyaclı edib. Pis əməllərim böyük dərgahına üz tutmağa səbəb olub. İntiqamından qorxu mehribanlıq qapını döyməyə vadar edib. Sənin ipindən yapışanlar heç vaxt xar edilməyə, izzətinə sığınanlar (cəhənnəm oduna) təhvil verilməyə və özbaşına buraxılmağa layiq deyil. İlahi, bizi Öz himayən və rəhmətindən məhrum etmə və bizi həlakətdən qoru! Həqiqətən, biz Sənin nəzarət və himayəndəyik. İlahi, Səndən yaxın mələklərini, məxluqatının xeyirxahlarını bizə həlakətdən nicat vermək, bəlalardan qorumaq üçün gözətçi təyin etməyini və qəlbimizi məhəbbətinin nuraniliyi ilə örtülməsi üçün aramlıq nazil etməyini istəyirəm. Bizə möhkəm sütunun (tövhid və mərifət) vasitəsilə pənah ver, bizi hər tərəfdən Öz ismətinlə əhatə et. Səni and verirəm mərhəmət və mehribanlığına, ey mehribanların ən mehribanı!  

Davam

Allahı sevənlərin minacatı - İmam Səccadın (ə) minacatlarından

ALLAHI SEVƏNLƏRIN MÜNACATININ ƏRƏBCƏ MƏTNİ مناجاة المحبین بسم الله الرحمن الرحیم اِلـهي مَنْ ذَا الَّذي ذاقَ حَلاوَةَ مَحَبَّتِكَ فَرامَ مِنْكَ بَدَلاً، وَمَنْ ذَا الَّذي اَنـِسَ بِقُرْبِكَ فَابْتَغى عَنْكَ حِوَلاً، اِلـهي فَاجْعَلْنا مِمَّنِ اصْطَفَيْتَهُ لِقُرْبِكَ وَوِلايَتِكَ، وَاَخْلَصْتَهُ لِوُدِّكَ وَمَحَبَّتِكَ، وَشَوَّقْتَهُ اِلى لِقائِكَ، وَرَضَّيْتَهُ بِقَضائِكَ، وَمَنَحْتَهُ بِالنَّظَرِ اِلى وَجْهِكَ، وَحَبَوْتَهُ بِرِضاكَ، وَاَعَذْتَهُ مِنْ هَجْرِكَ وَقِلاكَ، وَبَوَّأتَهُ مَقْعَدَ الصِّدْقِ في جِوارِكَ، وَخَصَصْتَهُ بِمَعْرِفَتِكَ، وَاَهَّلْتَهُ لِعِبادَتِكَ، وَهَيَّمْتَ قَلْبَهُ لاِِرادَتِكَ، وَاجْتَبَيْتَهُ لِمُشاهَدَتِكَ، وَاَخْلَيْتَ وَجْهَهُ لَكَ، وَفَرَّغْتَ فُؤادَهُ لِحُبِّكَ، وَرَغَّبْتَهُ فيـما عِنْدَكَ، وَاَلْهَمْتَهُ ذِكْرَكَ، وَاَوْزَعْتَهُ شُكْرَكَ، وَشَغَلْتَهُ بِطاعَتِكَ، وَصَيَّرْتَهُ مِنْ صالِحي بَرِيَّتِكَ، وَاخْتَرْتَهُ لِمُناجاتِكَ، وَقَطَعْتَ عَنْهُ كُلَّ شَيْء يَقْطَعُهُ عَنْكَ، اَلّلهُمَّ اجْعَلْنا مِمَّنْ دَأْبُـهـُمُ الاِْرْتِياحُ اِلَيْكَ وَالْحَنينُ، وَدَهْرُهُمُ الزَّفْرَةُ وَالاْنينُ، جِباهُهُمْ ساجِدَةٌ لِعَظَمَتِكَ، وَعُيُونُهُمْ ساهِرَةٌ في خِدْمَتِكَ، وَدُمُوعُهُمْ سائِلَةٌ مِنْ خَشْيَتِكَ، وَقُلُوبُهُمْ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحَبَّتِكَ، وَاَفْئِدَتُهُمْ مُنْخَلِعَةٌ مِنْ مَهابَتِكَ، يا مَنْ اَنْوارُ قُدْسِهِ لاَِبْصارِ مُحِبّيهِ رائِقَةٌ، وَسُبُحاتُ وَجْهِهِ لِقُلُوبِ عارِفيهِ شائِقَةٌ، يا مُنى قُلُوبِ الْمُشْتاقينَ، وَيا غايَةَ آمالِ الْمحِبّينَ، اَسْاَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ كُلِّ عَمَل يُوصِلُني اِلى قُرْبِكَ، وَاَنْ تَجْعَلَكَ اَحَبَّ اِلَيَّ مِمّا سِواكَ، وَاَنْ تَجْعَلَ حُبّي اِيّاكَ قائِداً اِلى رِضْوانِكَ، وَشَوْقي اِلَيْكَ ذائِداً عَنْ عِصْيانِكَ، وَامْنُنْ بِالنَّظَرِ اِلَيْكَ عَلَيَّ، وَانْظُرْ بِعَيْنِ الْوُدِّ وَالْعَطْفِ اِلَىّ، وَلا تَصْرِفْ عَنّي وَجْهَكَ، وَاجْعَلْني مِنْ اَهْلِ الاْسْعادِ وَالْحَظْوَةِ عِنْدَكَ، يا مُجيبُ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ   ALLAHI SEVƏNLƏRIN MÜNACATININ OXUNUŞU Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim İlahi mən zəlləzi zaqə həlavətə məhəbbətikə fəramə minkə bədələn, və mən zəlləzi ənisə biqurbikə fəbtəği ənkə hivəla,  İlahi fəc'əlna min-mənistəfəytəhu liqurbikə və vilayətikə, və əxləstəhu livuddikə və məhəbbətikə, və şəvvəqtəhu ila liqaik, və rəzəytəhu biqəzaikə, və mənəhtəhu binnəzəri ila vəchikə, və həbəvtəhu birizakə, və əəztəhu min hicrikə və qilakə, və bəvvə'təhu məq'ədəs-sidqi fi civarikə, və xəssəstəhu bimərifətikə, və əhhiltəhu liibadətikə, və həyyimtə qəlbəhu liiradətikə, vəctəbəytəhu limuşahidətikə, və əxləytə vəchəhu ləkə, və fərrəğtə fuadəhu lihubbikə, və rəğğəbtəhu fima indəkə, və əlhəmtəhu zikrəkə, və əvzə'təhu şukrəkə, və şəğğəltəhu bitaətikə, və səyyətəhu min salihi bəriyyətikə, vəxtərtəhu limunacatikə, və qətətə ənhu kullə şəyin yəqtəuhu ənkə, Əllahumməcəlna minmən dəbuhumul-irtiyahu iləykə vəl-həninu, və dəhruhumuz-zəfrətu vəl-əninu, cibahuhum sacidətun liəzəmətikə, və uyunuhum sahirətun fi xidmətikə, və dumuuhum sailətun min xəşyətikə, və qulubuhum mutəəlliqətun biməhəbbətikə, və əfidətuhum munxəliətun min məhabətikə, Ya mən ənvaru qudsihi liəbsari muhibbihi raiqətun, və subuhatu vəchihi liqulubi arifihi şaiqətun, Ya muna qulubil-muştaqin, və ya ğayətə amalil-muhibbin, əsəlukə hubbəkə və hubbə mən yuhibbukə və hubbə kulli əməlin yusəluni ila qurbikə, və ən təcələkə əhəbbə iləyyə minma sivakə, və ən təcələ hubbi iyyakə qaidən ila rizvanikə, və şəvqi iləykə zaidən ək isyanikə, vəmnun binnəzəri iləykə ələyyə, vənzur biəynil-vuddi vəl-ətfi iləyyə, və la təsrif ənni vəchəkə, vəcəlni min əhlil-isadi vəl-həzvəti indəkə, YA MUCİBU, YA ƏRHƏMƏR-RAHİMİN. ALLAHI SEVƏNLƏRIN MÜNACATININ TƏRCÜMƏSİ Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə! İlahi, Sənin məhəbbətinin şirinliyini daddıqdan sonra, kim Səndən başqasını (Sənin yerinə) istəyər?! Kim Sənə yaxın olmaq məqamına üns bağladıqdan sonra, bir an belə Səndən üz çevirər?! İlahi, bizi Özünə dost və Sənə yaxınlıq məqamına seçdiyin, məhəbbətin üçün saflaşdırdığın, görüşünə müştaq, qəza-qədərinə razı, Sənin camalını görmək nemətini əta etdiyin, razılıq məqamına seçdiyin, ayrılıq və hicranından pənah verdiyin, Öz qonşuluğun və həqiqət məkanında yerləşdirib mərifət məqamına təyin etdiyin, Sənə pərəstiş və ibadətə ləyaqət verdiyin, qəlbini məhəbbətinlə əla alaraq Səni “şühud” elmi ilə müşahidə etməyə seçdiyin, diqqətini birbaşa Özünə yönəltdiyin, qəlbini sevdiklərindən (razı olduqlarından) başqa şeylərdən təmizlədiyin, nemətlərinə rəğbətləndirdiyin, zikrini ilham edərək şükrünü öyrətdiyin, Sənə itaətlə məşğul və məxluqatının salehlərindən etdiyin, Səninlə münacat üçün seçdiyin, onu Səndən ayıran hər bir şeydən məhəbbətini azaltdığın kəslərdən et! İlahi, bizi fitrətən Səninlə şad olan və qəlbləri Sənə şövqdən aşiqcəsinə ah-nalə edənlərdən, alınları böyüklüyündən səcdədə, gözləri Sənə xidmət üçün ayıq, göz yaşları qorxundan cari, qəlbləri Sənə məhəbbət üzündən aləmdəki digər şeylərdən uzaq olan kəslərdən et! Ey nurunun müqəddəsliyi dostlarının nəzərində tamamilə aydın, zatının təcəllisi ariflərin qəlbinə şadlıq və sevinc bəxş edən! Ey həsrətində olanların arzusu və ey (Onu) sevənlərin arzularının sonu! Səndən Sənin və dostlarının məhəbbətini və mənə dərgahına yaxınlaşdıran hər bir gözəl əməli sevməyi diləyir və Özünü mənə başqa şeylərdən daha sevimli və məhəbbətimi razılığına səbəb və vasitə, Sənə olan şövqümü günah və üsyankarlıqlara meyildən daha artıq etməyini istəyirəm! Camalına tamaşa etməyi nəcib etməklə mənə minnət qoy və mənə mehribanlıqla nəzər sal! Məndən heç zaman üz çevirmə və məni Sənə məhəbbət sayəsində xoşbəxt və səadət əhli olanlardan et, ey duaları qəbul edən, ey mehribanların ən mehribanı!    

Davam
1
2
3
4
5
Arbaeentitr

 Hədislər